TS. Nguyễn Hồng Quang

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Máy tính

Trưởng phòng nghiên cứu Tin học y sinh, Trung tâm nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (BK.AI)

 • Tiến sỹ (Công nghệ thông tin, trường Đại học Avignon, Cộng hòa Pháp, 2008)
 • Thạc sỹ (Xử lý thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2003)
 • Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2000)
GIỚI THIỆU

Nguyễn Hồng Quang là Tiến sỹ về Công nghệ thông tin đang công tác tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận học vị Tiến sỹ Công nghệ thông tin tại trường Đại học Avignon, Cộng hòa Pháp năm 2008. Hướng nghiên cứu quan tâm của anh bao gồm học máy, học sâu và áp dụng vào các bài toán xử lý tiếng nói và sinh tin. Anh đã công bố trên 60 bài báo tại các tạp chí uy tín trong nước, các hội thảo quốc gia và quốc tế.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Học Máy Và Học Sâu

Nhận Dạng Tiếng Nói

Tin Sinh Học

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

Tiếng Nói

 • Nhận dạng tiếng Việt nói
 • Định danh dòng nhạc
 • Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt

Y Học

 • Phát hiện và phân loại bệnh ung thư
 • Phát hiện rối loạn nhịp tim

Tin Sinh Học

 • Phát hiện và phân loại các chuỗi sinh học
 • Thiết kế tự động hợp chất hóa học
GIẢNG DẠY
 • Xử lý tín hiệu số
 • Tin học đại cương
 • C Programming
 • Lập trình Java nâng cao
 • Tin sinh học
 • Mạng nơ ron và Học sâu
 • Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Tạp chí

 • Quang H. Nguyen, Binh P. Nguyen, Trung B. Nguyen, Trang T. T. Do, James F. Mbinta, Colin R. Simpson, Stacking Segment-based CNN with SVM for Recognition of Atrial Fibrillation from Single-lead ECG Recordings, Biomedical Signal Processing and Control, Vol 68, 102672, ISSN: 1746-8094, Elservier, July 2021
 • Chu Ba Thanh, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang, Some new results on automatic identification of Vietnamese folk songs cheo and quanho, Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 36, No 4, 2020, ISSN: 1813-9663, Published by Vietnam Academy of Science and Technology
 • Thuy Dao Thi Le, Loan Trinh Van, and Quang Nguyen Hong, Deep Convolutional Neural Networks for Emotion Recognition of Vietnamese, IJMLC 2020 Vol.10(5): 692-699, International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC), ISSN: 2010-3700
 • Quang H. Nguyen and Tuan-Dung Cao, A Novel Method for Recognizing Vietnamese Voice Commands on Smartphones with Support Vector Machine and Convolutional Neural Networks, Wireless Communications and Mobile Computing, Volume 2020, Article ID 2312908
 • Thanh-Hoang Nguyen-Vo, Quang H. Nguyen, Trang T.T. Do, Thien-Ngan Nguyen, Susanto Rahardja, Binh P. Nguyen, iPseU-NCP, Identifying RNA pseudouridine sites using random forest and NCP-encoded features, BMC Genomics volume 20, Supplement 10, Article number: 971 (2019)
 • Binh P. Nguyen, Quang H. Nguyen, Giang-Nam Doan-Ngoc, Thanh-Hoang Nguyen-Vo, Susanto Rahardja, iProDNA-CapsNet: identifying protein-DNA binding residues using capsule neural networks, BMC Bioinformatics, Article number: 634, Volume 20 Supplement 23, Published: 27 December 2019 (2019)
 • Quang H. Nguyen, Thanh-Hoang Nguyen-Vo, Nguyen Quoc Khanh Le, Trang T.T. Do, Susanto Rahardja, Binh P. Nguyen. iEnhancer-ECNN: identifying enhancers and their strength using ensembles of convolutional neural networks. BMC Genomics 20, 951 (2019), Volume 20 Supplement 9, Published: 24 December 2019
 • Nguyen Quoc Khanh Le, Quang H. Nguyen, Xuan Chen, Susanto Rahardja and Binh P. Nguyen. Classification of adaptor proteins using recurrent neural networks and PSSM profiles. BMC Genomics 20, 966 (2019), Volume 20 Supplement 9, Published: 24 December 2019
 • Binh P. Nguyen, Hung N. Pham, Hop Tran, Nhung Nghiem, Quang H. Nguyen, Trang T.T.Do, Cao Truong Tran, Colin R. Simpson, Predicting the Onset of Type 2 Diabetes using Wide and Deep Learning with Electronic Health Records, Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume 182, December 2019, 105055, ISSN 0169-2607
 • Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Phạm Ngọc Hưng, Hà Quang Thái, Bùi Trung Anh, Phan Công Mạnh, Phân loại bệnh rung nhĩ dùng XGBOOST và học sâu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 189, số 13, 2018, trang 85-91, ISSN 1859-2171
 • Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Đào Thị Lệ Thủy, Đinh Đồng Lưỡng, Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc, Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển CNTT và Truyền thông, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, số 18 (38), tháng 12, năm 2017, trang 67-76, ISSN: 1859-3526
 • Dao Thi Le Thuy, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang, “GMM for emotion recognition of Vietnamese”, Journal of Computer Science and Cybernetics, V.33, N.3 (2017), 229–246, DOI 10.15625/1813-9663/33/3/11017, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trang 229–246, Tập 33, Số 3 năm 2017, ISSN 1813-9663
 • Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Phạm Ngọc Hưng, “Nhận dạng tiếng Việt nói sử dụng bộ công cụ Kaldi”, Chuyên san Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Bưu Chính Viễn Thông, trang 7-15, số 3-4 (CS.01) 2016
 • Pham Ngoc Hung, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang, Statistical analysis of Vietnamese dialect corpus and dialect identification experiments, International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS), Volume 2 Issue 8, pp 255-266, August 2016, ISSN : 2395-3470
 • Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Automatic identification of Vietnamese dialects, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trang 19-30, Tập 32, Số 1 năm 2016
 • Lê Xuân Thành, Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, “Cảm xúc trong tiếng nói và phân tích thống kê ngữ liệu cảm xúc tiếng Việt”, Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và Truyền thông, (Research, Development and Application on Information & Communication Technology) Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông, trang 86-98, Tập V-1, Số 15 (35) 6-2016, ISSN 1859-3526
 • Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, “Building of Corpus for Vietnamese Dialect Identification”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ Thuật số 109, 2015. ISSN 2354-1083, p. 49-55
 • Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Hồng Quang, “Nhận dạng tiếng Việt nói trên thiết bị di động”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 7A/2015 VN 7 (2015), ISSN 2354-1059, p. 180-188
 • Đào Thị Lệ Thủy, Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, “Nhận dạng cảm xúc và ngữ liệu cho nhận dạng cảm xúc tiếng Việt”, Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Số 7, Tháng 9/2015, ISSN 2354-0575, trang 51-56
 • Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Phạm Ngọc Hưng, Đào Thị Thu Diệp, “Cải thiện hiệu năng của hệ thống nhận dạng tiếng Việt nói bằng phương pháp xử lý lưới từ hậu nghiệm”, Hội thảo quốc gia “Những tiến bộ của kỹ thuật máy tính, điện - điện tử, công nghệ thông tin trong khoa học và cuộc sống ACEIT 2012”, Hưng Yên, 2012, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Đặc san tháng 11/2012, trang 25-32, ISSN: 1859-1043
 • Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Phạm Ngọc Hưng, Trần Xuân Thương, “Một phương pháp lựa chọn nhanh tham số cho hệ thống nhận dạng tiếng nói”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện khoa học và công nghệ quân sự, trang 169-178, Số 16, 12/2011, ISSN 1859-1043

Hội thảo

 • Quang H. Nguyen, Quang V. Le, Ensemble of Deep Learning Models for In-Hospital Mortality Prediction. In: Advances in Engineering Research and Application (ICERA 2020), vol 178
 • Quang H. Nguyen, Mengnan Gong, Tao Liu, Ou Yang Youheng, Binh P. Nguyen, and Matthew Chin Heng Chua, Ensemble of Convolutional Neural Networks for the Detection of Prostate Cancer in Multi-parametric MRI Scans, Book Title Soft Computing for Biomedical Applications and Related Topics, Studies in Computational Intelligence 2 Volume 899, pp 231-241
 • Tuan-Dung Cao and Quang H. Nguyen, An Approach for Building Effective Real Estate Chatbots in Vietnamese, Book Title Soft Computing for Biomedical Applications and Related Topics, Studies in Computational Intelligence 2 Volume 899, pp 221-229
 • Nguyen Duc Thang, Nguyen Viet Dung, Tran Vinh Duc, Anh Nguyen, Quang H. Nguyen, Nguyen Tu Anh, Nguyen Ngoc Cuong, Le Tuan Linh, Bui My Hanh, Phan Huy Phu, and Nguyen Hoang Phuong, Building a X-ray Database for Mammography on Vietnamese Patients and automatic Detecting ROI Using Mask-RCNN, Book Title Soft Computing for Biomedical Applications and Related Topics, Studies in Computational Intelligence 2 Volume 899, pp 315-329
 • Kim Chwee Lim, Swee Heng Sin, Chien Wei Lee, Weng Khin Chin, Junliang Lin, Khang Nguyen, Quang H. Nguyen, Binh P. Nguyen, Matthew Chua, Video-based Skeletal Feature Extraction for Hand Gesture Recognition, Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC 2020), Pages 108–112
 • Quang H. Nguyen, Ramasamy Muthuraman, Laxman Singh, Gopa Sen, Anh Cuong Tran, Binh P. Nguyen, Matthew Chua, Diabetic Retinopathy Detection using Deep Learning, Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC 2020), Pages 103–107
 • Thai Q. Ha, Quang H. Nguyen, Binh T. Nguyen, Sang V. Tran, Nam T. Phuong, Loan V. Trinh, A Novel Method for Automatic Detection of Basic Shapes on Whiteboard Images using Faster RCNN, 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2019), Hanoi, Vietnam, December 12-13, 2019
 • Quang H. Nguyen and Tuan-Dung Cao, Applying Matrix Factorization for Predicting Click Through Rate on Advertizing in Apps on Mobile Devices, 2019 International Conference on Engineering Research and Applications, Advances in Engineering Research and Application (ICERA 2019), Thai Nguyen, Vietnam, 1-2 December 2019, Lecture Notes in Networks and Systems, vol 104. Springer, pp 130-137
 • Hung N. Pham, Trang T. T. Do, Kelvin Yi Jie Chan, Gopa Sen, Andy Y. K. Han, Pier Lim, Teresa Siew Loon Cheng, Quang H. Nguyen, Binh P. Nguyen and Matthew C. H. Chua, Multimodal Detection of Parkinson Disease Based on Vocal and Improved Spiral Test, 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2019), Dong Hoi, Vietnam, July 20–21, 2019, pp 279-284
 • Hung N. Pham, Chin Yang Koay, Tanmoy Chakraborty, Sudhanshu Gupta, Boon Leong Tan, Huaqing Wu, Apurva Vardhan, Quang H. Nguyen, Nirmal Raja Palaparthi, Binh P. Nguyen and Matthew C. H. Chua, Lesion Segmentation and Automated Melanoma Detection Using Deep Convolutional Neural Networks and XGBoost, 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2019), Dong Hoi, Vietnam, July 20–21, 2019, pp 142-147
 • Hung N. Pham, Anurag Chatterjee, Balasubramanian Narasimhan, Choon Wee Lee, Diksha Kumari Jha, Edric Yeng Fai Wong, Stella Ellyanti, Quang H. Nguyen, Binh P. Nguyen and Matthew C. H. Chua, Predicting Hospital Readmission Patterns of Diabetic Patients Using Ensemble Model and Cluster Analysis, 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2019), Dong Hoi, Vietnam, July 20–21, 2019, pp 273-278
 • Quang H. Nguyen, Trang T. T. Do, Thanh B. Chu, Loan V. Trinh, Dung H. Nguyen, Cuong V. Phan, Tuan A. Phan, Dung V. Doan, Hung N. Pham, Binh P. Nguyen and Matthew C. H. Chua, Music Genre Classification Using Residual Attention Network, 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2019), Dong Hoi, Vietnam, July 20–21, 2019, pp 115-119
 • Quang H. Nguyen, Trang T. T. Do, Abu Mathew Thoppan, Chee Farr Chong, Indu Arya, Kamal Manisha Maddi, Siddharth Pandey, Viknesh Kumar Balakrishnan, Hung N. Pham, Binh P. Nguyen and Matthew C. H. Chua, Effective Arrhythmia Detection Using Majority Voting, 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2019), Dong Hoi, Vietnam, July 20–21, 2019, pp 109-114
 • Quang H. Nguyen, Trang T. T. Do, Yijing Wang, Sin Swee Heng, Kelly Chen, Wei Hao Max Ang, Conceicao Edwin Philip, Misha Singh, Hung N. Pham, Binh P. Nguyen and Matthew C. H. Chua, Breast Cancer Prediction Using Feature Selection and Ensemble Voting, 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2019), Dong Hoi, Vietnam, July 20–21, 2019, pp 250-254
 • Quang H. Nguyen, Binh P. Nguyen, Son D. Dao, Balagopal Unnikrishnan, Rajan Dhingra, Savitha Rani Ravichandran, Sravani Satpathy, Palaparthi Nirmal Raja and Matthew C. H. Chua, Deep Learning Models for Tuberculosis Detection from Chest X-ray Images, IEEE 26th International Conference on Telecommunications (ICT 2019), Hanoi, 8-10 April, 2019, pp 380-384
 • Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, “Phân lớp định danh chèo và quan họ”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ XI, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR 2018), Hà Nội, 9-10/8/2018, trang 395-403
 • Nguyễn Hồng Quang và Hoàng Phú Hoan, “Phát hiện và ngăn chặn tấn công nhằm vào ứng dụng Web sử dụng SVM, XGBoost và rừng ngẫu nhiên”, Kỷ yếu Hội nghị Quốc Gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, REV-ECIT 2018, Hà Nội, ngày 14-15/12/2018. ISBN: 978-604-80-3579-2, pp 230-234
 • Le Thu Thao, Nguyen Hong Quang, Automatic skin lesion analysis towards melanoma detection, Proceedings of the 2017 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES 2017), Hanoi, Vietnam, November 15-17, 2017, pp 106-111
 • Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Đại Phong, “Phương pháp cải tiến giải thuật SLIC tạo các siêu điểm ảnh trong bài toán hỗ trợ dò biên đối tượng trong ảnh”, Hội thảo quốc gia lần thứ XX “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (@2017), Quy Nhơn, 23-24/11/2017, Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, trang 266-270
 • Nguyễn Hồng Quang, Trần Bảo Trung, “Nhận dạng hành động con người dựa trên dữ liệu từ cảm biến của thiết bị di động”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2017 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh, 14-15/12/2017, Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật (REV-ECIT 2017), 2017, trang 217-221
 • Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, “Mô hình GMM định danh tự động một số làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR 2017), Đà Nẵng, 17-18/8/2017, trang 416-421
 • Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Lê Xuân Thành, “Ảnh hưởng của đặc trưng phổ tín hiệu tiếng nói đến nhận dạng cảm xúc tiếng Việt”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR 2017), Đà Nẵng, 17-18/8/2017, trang 36-45
 • Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Phạm Ngọc Hưng, “Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng mạng nơ ron tích chập CNN”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR 2017), Đà Nẵng, 17-18/8/2017, trang 710-715
 • Chu Văn Kiền, Nguyễn Hồng Quang, “Nghiên cứu một số chỉ số hình thái và thể lực của học sinh từ 11 đến 17 tuổi ở huyện Ân Thi, Hưng Yên”, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 2 về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Đà Nẵng, 20/5/2016, trang 438-443
 • Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, “Định danh tự động một số làn điệu dân ca Việt Nam”, Hội thảo quốc gia lần thứ XIX “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (@2016), trang 92-97
 • Nguyen Phi Hiep, Nguyen Kim Khanh, Nguyen Hong Quang, Trinh Van Loan, “Vietnamese Speech Recognition using LSTM neural network”, Proceedings of the 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering (AUN/SEED-NET RCEEE 2016), pp 274-278
 • Nguyễn Hồng Quang, Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Phạm Quốc Hùng, “So sánh một số bộ phân lớp dùng cho nhận dạng phương ngữ tiếng Việt”, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR 2016), Cần Thơ, 4-5/8/2016, trang 663-667
 • Lê Xuân Thành, Đào Thị Lệ Thủy, Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, “So sánh hiệu năng một số phương pháp nhận dạng cảm xúc tiếng Việt nói”, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR 2016), Cần Thơ, 4-5/8/2016, trang 656-662
 • Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Trần Vũ Duy, “Cải thiện hiệu năng hệ thống nhận dạng tiếng Việt với thông tin về phương ngữ”, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR 2016), Cần Thơ, 4-5/8/2016, trang 63-69
 • Nguyen Hong Quang, Trinh Van Loan, Bui Duy Chien, “PBX Autoresponder System for Information Lookup of Pupil Records”, Intelligent Information and Database Systems, 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Danang, Vietnam, March 14-16, 2016, Proceedings, PartII, pp 509-518.
 • NGUYEN Hong Quang, TRINH Van Loan, LE Hoang Phuong, “Tone Recognition of Isolated Vietnamese Syllables”, Proceedings of AUN/SEED-NET Regional Conference for Computer and Information Engineering 2015 (RCCIE 2015), Hanoi, 1-2 October, 2015, pp 42-48
 • Nguyen Hong Quang, Trinh Van Loan, Le Xuan Thanh, “A Novel Approach for Spoken Term Detection in Vietnamese”, The 3rd International Conference on Computing, Management and Telecommunications (IEEE ComManTel 2015), Danang, December, 28-29, 2015.
 • Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, “Đánh giá hiệu năng một số mô hình học máy thống kê với vấn đề nhận dạng thanh điệu tiếng Việt nói”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT 2015), thành phố Hồ Chí Minh, 10-11/12/2015, trang 342-347
 • Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, “Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng MFCC và tần số cơ bản”, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VIII, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR 2015), Hà Nội, 9-10/7/2015, trang 523-528
 • Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Hoàng Bích Ngọc, Phạm Thu Thuận, Trần Thị Loan, “Ảnh hưởng của lứa tuổi và giới tính đến tần số cơ bản và năng lượng của tiếng Việt nói”, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VIII, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR 2015), Hà Nội, 9-10/7/2015, trang 40-50
 • Pham Thi Nhung, Pham Viet Anh, Nguyen Hong Quang, Cao Hung Phi, “Speech emotion recognition of Vietnamese driver”, Proceedings of The international conference on automotive technology for vietnam (ICAT 2015), October 9-11, 2015, Hanoi, Vietnam, Cartographic publishing house, 2015
 • NGUYEN Hong Quang, TRINH Van Loan, LE Hoang Phuong, “Tone Recognition of Isolated Vietnamese Syllables”, Proceedings of AUN/SEED-NET Regional Conference for Computer and Information Engineering 2015 (RCCIE 2015), Hanoi, 1-2 October, 2015, pp 42-48
 • Pham Ngoc Hung, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang, “Corpus and Statistical Analysis of F0 Variation for Vietnamese Dialect Identification”, The 3rd International Conference on Computer and Computing Science (COMCOMS 2015), October 22-24, 2015, Hanoi, Vietnam, pp 205-210, ISSN 2287-1233
 • Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Phạm Quốc Hùng, “Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng mô hình Gauss hỗn hợp”, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VII, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin FAIR 2014, Thái Nguyên, 19-20 tháng 6/2014, trang 449-452
 • Dao Thi Thu Diep, Nguyen Hong Quang, Trinh Van Loan, Pham Ngoc Hung, Text-dependent Speaker Recognition for Vietnamese, The IEEE Fifth International Conference on Soft Computing And Pattern Recognition (SoCPaR 2013), December, 15-18, 2013, Hanoi, Vietnam, pp 202-206
 • Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, “Một hướng tiếp cận dựa trên tần số cơ bản để phân biệt phương ngữ tiếng Việt theo phương thức phát âm”, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VI, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin FAIR 2013, Thừa Thiên – Huế, 20-21 tháng 6/2013, trang 265-269
 • Hoang Van Hiep, Le Dinh Duy, Shin’ichi Satoh, Nguyen Hong Quang, Improving Retake Detection by Adding Motion Feature, Image Analysis and Processing (ICIAP 2011), Brussels, Belgium, 14-16 September, 2011, pp 150-157
 • NGUYEN Hong Quang, TRINH Van Loan, LE The Dat, Automatic Speech Recognition for Vietnamese using HTK system, RIVF 2010 – IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2010), Hanoi, Vietnam, 103-106, November, 2010, pp 103-106
 • Nguyen Hong Quang, P. Nocera, E. Castelli, Trinh Van Loan. A Novel Approach in Continuous Speech Recognition for Vietnamese, an Isolating Tonal Language, Proceedings of the INTERSPEECH, Brisbane, Australia, 22-26 September, 2008, pp 1149-1152
 • Nguyen Hong Quang, P. Nocera, E. Castelli, Trinh Van Loan. Large Vocabulary Continuous Speech Recognition for Vietnamese, an Under-resourced Language , Proceedings of the 1st International Workshop on Spoken Languages Technologies for Under-resourced Languages (SLTU-2008), May, 5-7, 2008, Hanoi, Vietnam, pp 23-26
 • Nguyen Hong Quang, P. Nocera, E. Castelli, Trinh Van Loan. Tone recognition of Vietnamese continuous speech using hidden Markov model, Proceedings of the 2nd International Conference on Communication and Electronics (HUT-ICCE 2008), June 4-6, 2008, Hoi An, Vietnam, pp 235-238, IEEE Catalog Number: CFP0816B, ISBN: 978-1-4244-2426-9
 • Nguyen Hong Quang, P. Nocera, E. Castelli, Trinh Van Loan. Reconnaissance de la parole continue à grand vocabulaire en vietnamien, une langue syllabique tonale , Actes des XXVIIes Journée d’Etude sur la Parole (JEP 2008), Avignon, France, 9-13 Juin, 2008, pp 281-284.
 • Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan. Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt phát âm liên tục. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ hai về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và truyền thông ICT.rda, Hà Nội, 2004, pp 243-250.